Hovedseksjon

FAU

FAU-e-post: faustyretgrindbakken@gmail.com

FAU styret 2023/2024:
FAU leder: Live Lo Tessem
Nestleder: Merete Bringedal Houge
Økonomisjef: Lisbeth Marie Uvaag
Sekretær: Anne Siri Bekkelund

 

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foresatte som har barn på Grindbakken skole, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler saker på vegne av foreldrerådet og er de foresattes stemmer overfor skolen.    

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4 : Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

FAU er altså et frittstående, uavhengig utvalg som blant annet skal sikre reell medvirkning og   innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolene og hjemmet er godt. FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU er også et forum for erfaringsutveksling.

Rektor og/eller assisterende rektor møter til innledningen av FAU-møtene for å redegjøre for status på skolen. Det tas notater fra alle FAU-møter. Referatene distribueres til skolens ledelse og samtlige foreldre ved skolen via e-post. FAUs møtereferater ligger også tilgjengelige til høyre på denne hjemmesiden.

FAUs sammensetning:

Det velges én FAU-representant blant foreldrene i hver klasse. For å få best mulig kontinuitet i arbeidet oppfordres det til å ha vervet over to skoleår.

FAU konstituerer seg selv og velger:

 • Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Disse utgjør FAU sitt styre.
 • I tillegg velges medlemmer til de forskjellige komiteene, og ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.
 • FAU velger og innstiller også medlemmer til skolens Driftsstyre.
 • FAU møtes fem ganger i året, to ganger på høsten og tre ganger på vinter/vår.

 

FAUs arbeid:

FAU-representantene arbeider i ulike komiteer som har faste ansvarsområder. Her er noen av Grindbakken FAUs oppgaver og satsningsområder:

 • Trafikk-komitéen følger opptiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere.
 • Trivsels- og aktivitetskomitéen koordinerer og følger opp utvalgte aktiviteter utenfor skoletiden.
 • 17. mai-komitéen samarbeider med Grindbakken skoles korps om et eget arrangement på skolen på nasjonaldagen.
 • Komitéen for Grindbakken Skoles Dag samarbeider med kor og korps og skolen om et tradisjonsrikt arrangement på skolen som markerer avslutningen på skoleåret. Deltagelse på dette arrangementet er obligatorisk for elevene.

        Les mer om FAU på Grindbakken her


Klassekontakter:

 • Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom klassens foreldre og læreren. Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for at barn og foreldre skal bli bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet.
 • En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen.
 • Det er viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også utenfor klassemiljøet.
 • Klassekontakten er også vara for klassens FAU-representant, som igjen har ansvaret for å rapportere tilbake til foreldrene i klassen om hva som vedtas på FAU-møtene.