FAU

 FAU Info til foreldre og foresatte 2017.pdf

 

FAU- medlemmer og klassekontakter skoleåret 2016-2017:

FAU-leder: Cathrine Fongen faustyretgrindbakken@gmail.com

 

Kontaktliste 2017-2018.pdf
  
Komiteer FAU GS HØST 2017.pdf

Årshjul og informasjon fra FAU. Vedlegg til FAU referat 120917.pdf

 

Vedlegg Trafikkomite november 2017.pdf

Om FAU

Alle foreldre og foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. Klassens FAU-representant stiller på møter ca. annenhver måned og deltar i debatter og komitéarbeid til inntekt for skolens elever. FAU-representanten rapporterer tilbake til foresatte på foreldremøtene og kan ta opp saker for foresatte som vedkommer skolens ledelse/lærere på generelt grunnlag.


FAU består av ulike komitéer som ivaretar forskjellige oppgaver gjennom skoleåret.


Dette er i dag de ulike komiteene i FAU: Trafikk-komitéen, Trivsels-komitéen, Jule-komitéen, Aktivitets-komitéen, 17. mai-komitéen og komitéen for Grindbakken skoles dag. Alle som er FAU-representanter er medlem i en av disse komitéene.

De som velges til FAU- representanter for klassen oppfordres til å ha vervet over to skoleår. Dette sikrer en best mulig kontinuitet i FAUs arbeid.


Faste arrangementer:

17. mai: hvert år arrangerer FAU leker på skolen på ettermiddagen og her er de helt avhengig av at foreldrene bidrar. Det er faste klassetrinn som har ansvaret, 1.klassene må bake kake og 4. og 5. klassene administrerer lekene og kafeen.

FAU arrangerer også en juleforestilling i desember hvert år hvor det er behov for foreldre som kan bistå med bl.a. å bake kaker og til å rigge og rydde. 
Det er viktig å understreke at disse arrangementene er til for elevene og skolemiljøet og at pengene vi får inn kun brukes til gode formål for elevene og deres trivsel!!


Klassekontakt:

Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom foreldrene og læreren. Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for å bli bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet. En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen.

Det er veldig viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også utenfor klassemiljøet.

Klassekontakten er også vara for klassens FAU-representanten, som igjen har ansvaret for å rapportere tilbake til foreldrene i klassen om hva som vedtas på FAU-møtene.

Hvordan skape et godt klassemiljø?

Det er dessverre ikke noe automatikk i at det blir et godt miljø og at alle trives i en klasse. Men det finnes noen enkle grep man kan gjøre for å bidra til å skape et godt klassemiljø. En liten innsats fra alle kan gjøre en stor forskjell i positiv retning. Forskning, våre erfaringer og også selvsagt sunn fornuft tilsier at hvis man skaper et godt klassemiljø blir elvene tryggere. Når barn er trygge kommer det gode humøret og da lærer de også mer. Et godt klassemiljø er også forebyggende mot mobbing og utestenging. Aktiviteter som vennegrupper og årstidsfester er eksempler på aktiviteter som er med på å bidra til et bedre klassemiljø.

I tidligere år har FAU, sammen med skolen, besluttet å anbefale noen felles retningslinjer for å skape gode klassemiljø på Grindbakken. Ved å gi retningslinjer sikrer man at håndteringen blir noenlunde lik i alle klasser og i dag er det mange klasser som følger disse retningslinjene.


Noen sosiale tiltak som kan bidra til et godt klassemiljø kan være:

Vennegrupper:
Her setter læreren sammen grupper på 4-5 elever som kanskje ikke leker så mye sammen på skolen og som kan ha gleder av å bli bedre kjent. Meningen er at hver elev i gruppen arrangerer et eller evt. to treff i løpet av året, to til tre timer hjemme hos hverandre med lekser, lek og enkel mat – for å bli kjent med hjemmet og foreldre (og vise versa).

Barna blir med hjem rett fra skolen/ AKS, gjøre lekser sammen og leke litt, med eller uten middag. Middag og servering kan være svært enkelt – dette er ikke en bursdagsfeiring! Hvis man ikke vil servere middag kan man servere dipp og grønnsaker e.l.. Man kan også invitere til treff etter middag der barna bare leker sammen og evt. spiser kveldsmat eller frukt/dip. Bolle-, kjeks- eller kakebaking der foreldrene får smake når de kommer og henter barna.

Det er hyggelig om foreldrene også inviteres inn når de henter barna (eller gjerne litt tidligere) til en kopp kaffe eller lignende for å bli kjent. Vennegrupper kan være svært verdifullt, særlig i de første årene på skolen. Det anbefales å arrangere disse vennegruppene minst til og med 4. klasse, eller så lenge barna selv vil. Her er det essensielt at alle stiller opp og arrangerer treff, slik at ikke noen barn føler seg utenfor. Et godt råd er å sette opp tidsfrister for når de ulike vennegruppene skal være gjennomført, det setter litt mer press på foreldrene og er lettere å følge opp.

Årstidsgrupper som arrangerer årstidstreff:
En kan for eksempel dele klasselisten i to og la halvparten av foreldrene ha ansvaret for å arrangere et høst/vintertreff, og så kan den andre halvparten få i stand et vår/sommertreff.

Mulighetene er mange og dette trenger ikke være et stort opplegg som krever mye planlegging og koster mange penger. Dette er for at foreldre og barn skal bli bedre kjent.

Høst:
Lommelykttur i skogen på høstkvelder, møtes i lavvoen ved Strømsdammen. Samling på Øvresetertjern en ettermiddag/kveld med grilling, pølser på termos eller natursti. Spillkveld i gymsalen eller i klasserommet, kanskje med kveldsmat der alle tar med litt hver? Sportskveld i gymsalen med hjemmelaget bowling (1 ½ litre med vann og basketball, krakker som baner) eller innebandy der deler av gymsalen deles av med benkene. Man kan enten ha felles kveldsmat, bestille pizza eller ta med en pølsekoker.

Vinter:
Skøytedag/kveld på Gressbanen med medbragte pølser på termos eller kaffe/toddy og boller. Skitur enten en kveld eller lørdag/søndag. Tenn bål og ta med pølser/marshmallows for grilling. Aketreff på Øvesetertjern eller Hemingsæter. Hva med å treffes i forbindelse med 5-mila eller holmenkollrennet? Ha en base, og ha ulike konkurranser, aking, grilling etc.

Vår:
Blomstringstur i skogen. Treff på Bogstad gård en søndag med kaffe og se på lammene.

Sommer:
Treffes på Bogstad med ulike spill, baller, engangsgriller og ha en piknik. Møtes til tur i marka, slå leir ved Tryvann (flere bålplasser) eller Skjennungen. Koke kaffe, grille pølser etc. Ettermiddagstur til Strømsdammen med bading og middagspiknik

Bursdagsfeiring:
Så langt det er mulig oppfordrer vi foreldrene til å feire bursdager hvor enten alle er invitert - eller alle guttene/jentene. Dette bør foreldrene styre og ikke barna. Man kan også slå seg sammen med en eller to andre barn som fyller i samme måned. Har man ikke anledning til å be alle, så er det fint om man unngår å dele ut invitasjoner på skolen. Det kan oppleves vondt for dem som ikke blir invitert å oppleve at andre får invitasjon og at en selv utelates. Hvis det er en spesiell grunn til at en elev utelates, så ta dette opp med klassekontakten.

Foreldretreff:
Det kan være en veldig god idé at foreldrene møtes en, eller to ganger i året uten barn de første årene for å bli bedre kjent med hverandre. Jo bedre vi foreldre kjenner hverandre, jo lettere er det å snakke sammen dersom det skulle oppstå en vanskelig situasjon på skolen. Hvilket det gjør fra tid til annen. Man kan for eksempel arrangere et enkelt spleiselag hjemme hos hverandre eller treffes et par timer på Frognerseteren restaurant en kveld.

Foreldrestyrte klassemøter kan også være en god idé. Her kan foreldrene møtes til litt mer formelle møter, gjerne uten lærer, der man kan etablere felles og akseptable rammebetingelser for barnas adferd i og utenfor skoletiden. Man kan også diskutere felles problemstillinger vedrørende barnas skole- og læringsmiljø.


Foreldrestyre foreldremøter, temaer som kan tas opp, avhengig av alder på klassen:

  • Bursdagsfeiringer på skolen, kake/ikke Bursdagsgaver – hvor mye?
  • Mobiltelefon, retningslinjer
  • Utetider på kveldstid
  • Hva får man se på TV/ikke
  • Hva slags filmer skal man få se hjemme hos hverandre
  • Banning Rusmidler/Røyking
  • Surfing på nettet
  • Mobbing, både blant elevene men også lærer – elev
  • Læringssituasjonen i klassen og problemer knyttet til dette
  • Hva med kaker, søtsaker på arrangementer/skogsturer etc.?