Hovedseksjon

Rutine ved elevskader

Skade påført elev på skolens område:
- Melding om skade sendes/rapporteres til Oslo Forsikring og NAV kontoret
(NAV Familie og pensjonsytelser Oslo)

- Generell info om hendelsen rapporteres til skolens kontor av læreren/vitne til hendelsen
Rapporten må inkludere barnets navn, dato, klokkeslett samt nærmere beskrivelse av
hvordan skaden oppsto

- NAVskjema fylles ut av skolens ansatte og sendes til NAV kontoret. Foresatte behøver
verken å fylle det ut eller signere.

- Oslo Forsikrings skademeldingsskjema fylles ut av både skolens ansatte og foresatte.
Skolen kontakter foresatte når skjema er klar til utfylling. Før skjemaet sendes må begge partene signere og skolen må stemple

- Skjemaene sendes elektronisk via skolen

- Foresatte mottar en kopi av hvert skademeldingsskjemaet

- NAVkontoret og Oslo Forsikring kontakter foresatte ved manglende info

Skade påført elev utenfor skolens område:

Melding om skade sendes/ rapporteres kun til og Oslo Forsikring (se beskrivelsen over)
Ved spørsmål, ta kontakt med skolen via e-post