Ordensregler

Først følger en ovesrsikt over skolens egne regler, deretter tillegg til sentralt ordensreglement, vedtatt i skolens driftsstyre 19.09.18. Til sist det sentralt vedtatte ordensreglementet.

 

SKOLEREGLER FOR GRINDBAKKEN SKOLE:

AKEREGLER:

Det er kun lov å bruke rumpeakebrett.

I skråningen nedenfor 1. klasse er det ikke lov å ake

Det er ikke lov å ake i bakken der 6. og 7. trinn står på stumpeski.

Det er fortsatt ikke lov å ake på gangveiene (men på små stikkveier).

Vi sitter når vi aker.

Ved isete forhold kan det bestemmes at aking er forbudt. Inspiserende lærer må bruke skjønn.

 

BALLBANEN (justerte regler fra august 2016):

Ballbanen kan brukes etter følgende regler:

Frem til 08.00: AKS

Fra 08.00: Skolen med gymtimer eller fysisk aktivitet

Hvis skolen ikke bruker banen: AKS til 08.35

Dagens klassetrinn:

08.35 + Lillefri + Storefri (+ Minifri hvis klassene ikke har sluttet for dagen)

Etter skoleslutt (evt. Minifri): Gymklasse, fysisk aktivitet eller AKS

Dagens klassetrinn:

Mandag:         2. og 3. trinn 

Tirsdag:          4. trinn

Onsdag:          5. trinn

Torsdag:         6. trinn

Fredag:           7. trinn


BALLREGLER:

Det kan brukes fotball bak målene på ballbanen. Tennisballer kan brukes mot gymsalveggen. "Enspretten" er tillatt i lille skolegård og "mellom" Basketball kan spilles rundt basketkurvene Ellers er det kun tillatt med myke baller. Ingen lek tillater å sparke ball for å treffe andre.

 

SNØBALLKASTING:

Det er lov å kaste snøball på blink.

All annen snøballkasting er forbudt.

 

STUMPESKI:

Tillatt for 6. og 7. trinn i skråningen ovenfor huskene/gjerdet/gangsti

 

ROLLERBLADES OG SKATEBOARD:
Rollerblades, skateboard, sparkesykkel og airwheel skal ikke tas med inn på skolens område.

 

LEKESLÅSSING OG DYTTELEK:
er ikke lov

 

Tillegg til ordensreglement for Grindbakken skole. Vedtatt i skolens driftsstyre 19. september 2018


Tilleggsregler:

 • Skolens gjeldende regler for fraværsmelding skal følges (finnes på skolens hjemmeside)
 • Mobiltelefoner/mobilklokker skal være avslått i skole – og aktivitetsskoletiden og ligge i sekken. Elektronisk utstyr skal ikke brukes uten samtykke fra skolens lærere og ledelse
 • Snøballkasting, aking, ballspill o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen
 • Bruk og oppbevaring av rollerblades, skateboard o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen
 • Eleven skal bruke innesko

Tilleggsreaksjoner:

 • Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)
 • Elev som kommer for sent kan måtte komme til kontoret for å få skriftlig melding til hjemmet
 • Egen reaksjon for misbruk av mobiltelefon: Telefoner som misbrukes i timene, vil bli oppbevart et trygt sted så lenge undervisningen pågår
 • Elev kommer til samtale med ledelsen på skolens kontor ved regelbrudd. Foresatte informeres i etterkant

  Regler og råd for bruk av IKT-utstyr

  Utdanningsetaten har utarbeidet felles regler og råd for bruk av IKT-utstyr, som skal gjelde for alle skoler. Reglene er utarbeidet i samarbeid med elever fra Majorstuen skole og Elevorganisasjonen. 

  Reglene gjelder f.o.m. skolestart 2019/2020. 

   

  Regler for bruk av IKT-utstyr

  1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
  2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
  3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
  4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
  5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

  Tips og råd

  • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
  • Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
  • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
  • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no eller https://www.ung.no/nettvett/

      

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen
Fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap den 03.07.2018 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10 og bystyrevedtak av 17.06.2015 sak 184/15 og byrådsvedtak av 06.10.2015 sak 1087/15.


§ 1 Formål
Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som
skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.
Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.
Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer
undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder
enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.
Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes
oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker
hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.
I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler
for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det
enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8, innenfor
gjeldende lovverk.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt
I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et
grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.


§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette
reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut
fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.
Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd
på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det
gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 5 Regler for orden
Elevene skal
- møte presist
- følge skolens regler for melding av fravær
- møte forberedt til opplæringen
- ha med nødvendig utstyr
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
- holde orden

§ 6 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder
- være til stede i opplæringen
- behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i
skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell
orientering m.m.
- bidra til et godt skolemiljø
- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
- ta godt vare på skolens eiendeler
- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres
- å mobbe eller på andre måter krenke andre
- å utøve eller true med fysisk vold
- å fuske eller forsøke å fuske
- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
- å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk
av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får
opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år))
- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

§ 7 Inndragning av gjenstander
Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.
Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale
ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg
gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.
Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse
gjenstandene leveres til foreldrene.

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
Osloskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:
1. anmerkning
2. skriftlig advarsel til elev
3. skriftlig melding til foreldre/foresatte
4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er
ansvarlig for
5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer
(oppll.
§ 9A-11)
6. bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)
7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen
- inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)
- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)
- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11)
8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.
Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven
ilegges nye reaksjoner.

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold
skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.
Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

§ 10 Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens
foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av
undervisningsmateriell.

§ 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner
Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:
- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
- Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge
for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.
- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
skriftlig).
- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke
andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
- Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes.
Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes.
Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8
skal benyttes.
- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før
foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.
Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for resten av dagen.
Reaksjonene i § 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge
saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. Samtidig oppheves forskrift av 25.09.2012
om ordensreglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen.

 

IKT

Det er nå utarbeidet felles IKTregler, som skal gjelde for alle skoler i Oslo. Reglene er laget i samarbeid med elever fra Majorstuen skole og Elevorganisasjonen.