Ordensregler

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen

Tilpasset reglementet for Grindbakken skole vedtatt i driftsstyret 21.05.13. Sist endret 23.11.15

Utfyllende regler til Grindbakken skoles ordensreglement:

 

- mobiltelefoner skal være avslått i skole- og aktivitetsskoletiden. Elektronisk utstyr skal ikke brukes uten samtykke fra skolens lærere og ledelse

- Snøballkasting, aking, ballspill o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen

- Bruk og oppbevaring av rollerblades, skateboard, sparkesykkel o.l. skal foregå etter de til enhver tid gjeldende regler på skolen

 

AKEREGLER:

Det er kun lov å bruke rumpeakebrett.

I skråningen nedenfor 1. klasse er det ikke lov å ake

Det er ikke lov å ake i bakken der 6. og 7. trinn står på stumpeski.

Det er fortsatt ikke lov å ake på gangveiene (men på små stikkveier).

Vi sitter når vi aker.

Ved isete forhold kan det bestemmes at aking er forbudt. Inspiserende lærer må bruke skjønn.

 

BALLBANEN (justerte regler fra august 2016):

 

Ballbanen kan brukes etter følgende regler:

Frem til 08.00: AKS

Fra 08.00: Skolen med gymtimer eller fysisk aktivitet

Hvis skolen ikke bruker banen: AKS til 08.35

Dagens klassetrinn:

08.35 + Lillefri + Storefri (+ Minifri hvis klassene ikke har sluttet for dagen)

Etter skoleslutt (evt. Minifri): Gymklasse, fysisk aktivitet eller AKS

 

Dagens klassetrinn:

Mandag:         2. og 3. trinn 

Tirsdag:          7. trinn

Onsdag:          5. trinn

Torsdag:         6. trinn

Fredag:           4. trinn

BALLREGLER:

Det kan brukes fotball bak målene på ballbanen. Tennisballer kan brukes mot gymsalveggen. "Enspretten" er tillatt i lille skolegård og "mellom" Basketball kan spilles rundt basketkurvene Ellers er det kun tillatt med myke baller. Ingen lek tillater å sparke ball for å treffe andre.

 

SNØBALLKASTING:

Det er lov å kaste snøball på blink.

All annen snøballkasting er forbudt.

 

STUMPESKI:

Tillatt for 6. og 7. trinn i skråningen ovenfor huskene/gjerdet/gangsti

 

ROLLERBLADES OG SKATEBOARD:
Rollerblades og skateboard skal ikke tas med til skolen

 

LEKESLÅSSING OG DYTTELEK:
er ikke lov

 

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen

Fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen

og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §§ 2-9 og 3-7 og bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142 og

byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø

preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer

undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder

enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen

ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til

skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for

orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte

driftsstyre kan også fastsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

Driftsstyret ved Grindbakken har vedtatt at reglementet også gjelder for Aktivitetsskolen.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

- møte presist vil si at eleven møter tidsnok til opplæringsøkter og på andre arenaer i skolens regi samt til andre avtaler som er gjort med skolens ansatte.

- møte forberedt til opplæringen betyr at eleven har gjort hjemmearbeid og har dette med til skolen.

- ha med nødvendig utstyr vil si at eleven har med seg materiell som er nødvendig til de enkelte fagene/timene.

- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister vil si at eleven har gjort arbeid til rett tid og overholder frister for innleveringer av skolearbeid og andre papirer som skolen ber om.

- holde orden vil si at eleven har orden i egne saker og holder orden i skolens saker som eleven benytter i undervisningen slik at materiell befinner seg på rett sted til rett tid, og at elevens egne saker ikke tar opp plass på områder som ikke er avsatt til dette.

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

- være til stede i opplæringen innebærer et krav om at elevene ikke skal forlate opplæringen, utebli eller være fraværende fra undervisningen. Til forskjell fra å komme for sent en og annen gang, skal vurderingen av en elev som systematisk møter for sent inngå i vurderingen av elevens oppførsel.

- behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. vil bl.a. si at elevene ikke skal snakke eller opptre nedsettende overfor andre grunnet kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

- bidra til et godt læringsmiljø vil bl.a. si at elevene ikke skal opptre ekskluderende eller vise negative holdninger overfor medelever og skolens ansatte.

- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte vil si å opptre i tråd med de beskjeder som gis av skolens ansatte både i undervisningsøkter og på andre arenaer i skolens regi.

- følge skolens regler for melding av fravær vil si at den enkelte elev plikter å følge den enkelte skoles rutiner for melding av fravær. Det kan være å melde om fravær i meldingsbok, per sms, per e-post, per telefon eller annet – slik dette er bestemt av den enkelte skole.

- ta godt vare på skolens eiendeler vil si at eleven behandler bøker, undervisningsmateriell, inventar o.l. både ute og inne, varsomt og uten å skade disse.

- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr vil si å følge skolens regler for nettbruk og bruk av alt elektronisk utstyr, både utstyr som er i skolens eie og i privat eie.

- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr vil si å behandle og bruke alt utstyr i henhold til skolens regler eller retningslinjer for bruk av slikt utstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

- å mobbe vil si gjentatt negativ/ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker med å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

- å utøve eller true med fysisk vold vil si å opptre eller true med aggressive handlinger som har til hensikt å forårsake skade, smerte eller ydmykelse.

- å fuske eller forsøke å fuske

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

- å bruke tobakk/snus (videregående skoler og voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement

tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder)

- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

- fravær skal meldes til skolen ved å følge de vedtatte reglene:

Det skal nå meldes fravær til skolen for alle elever, fra 1. til 7. trinn. Følgende regler gjelder:

1. Fravær skal meldes kontaktlærer på kontaktlærers e-postadresse innen kl. 07.45

2. Kontaktlærernes e-postadresse kan finnes på skolens hjemmeside: www.grindbakken.gs.oslo.no under Praktisk informasjon, Ansatte

3. Dersom kontaktlærer ønsker å motta fraværsmelding på egen mobiltelefon, gir lærerne beskjed om dette

4. Foresatte som hverken disponerer epostkonto eller kan melde fravær til lærers telefon, kan ringe skolens kontor 22 13 92 50

5. Man kan gjerne melde fravær for flere dager dersom man vet at det vil vare mer enn én dag. Ellers må det meldes på nytt hver fraværsdag

6. Elever det ikke er meldt fravær for, vil bli etterlyst hos foresatte

7. Ordningen trer i kraft fra 2. mai

8. Reglene gjelder ikke når eleven har fått innvilget permisjon/fri i forkant

9. Man trenger ikke levere melding i etterkant for fravær som er forhåndsmeldt

 

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Oslo-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1. anmerkning

2. skriftlig advarsel til elev (vil ikke bli benyttet på Grindbakken uten å varsle foresatte)

3. skriftlig melding til foreldre/foresatte

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er

ansvarlig for

5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10

og 3-8)

6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen

- inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (oppll. §§ 2-10)

- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8)

- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8)

7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

I tillegg har driftsstyret vedtatt følgende sanksjoner: - Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei

- Elev må sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei

- Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)

- Fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev

- Elev som kommer for sent kan måtte komme til kontoret for å få skriftlig melding til hjemmet

- Egen sanksjon for misbruk av mobiltelefon: Telefoner som misbrukes i timene, vil bli oppbevart et trygt sted så lenge undervisningen pågår

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Det vil si at skolen normalt også skal anmelde elever som er under den kriminelle lavalder.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens

foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

- Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis

skriftlig).

- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjonene i § 6 nr. 6-9 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2013. Samtidig oppheves forskrift av 12. juli 2002 om

ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene, Oslo kommune, Oslo.