Hovedseksjon

Strategisk plan

Den strategiske prosessen ved skolen henger tett sammen med skolens læringsresultater, samt den støtte og faglige veiledning skolens ansatte får gjennom ulike tiltak og aktiviteter.
Det legges vekt på prosesser der skolens pedagogiske personale drøfter, modellerer og prøver ut den praksis som ligger til grunn for fagfornyelsen. For å sikre varig endring av pedagogisk praksis i tråd med denne, legger vi til rette for erfaringsdeling i personalet, og har fokus på elevrollen og elevmedvirkning i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Et av hovedmålene i strategisk plan er at eleven skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet. For å komme dit vil vi legge vekt på tilpasset og variert undervisning, ved blant annet bruk av ulike typer læringsarenaer. Vi er så heldige å være omgitt av fin natur, som gir oss en unik mulighet for å legge til rette for aktiviteter og uteskole.

Elevundersøkelsen for 2022 viser god trivsel, høy motivasjon, lite mobbing og at de fleste elever opplever læringsmiljøet som trygt. For å opprettholde dette og samtidig strekke oss enda lenger, jobber vi kontinuerlig med elevens miljø gjennom blant annet "Mitt valg" og fellesskapende didaktikk i undervisningen. Det gode samarbeidet vi har med foresatte er en stor bidragsyter inn i dette arbeidet. 

Et annet prioritert område er samarbeidet mellom skole og AKS.
Vi ønsker et tettere samarbeid for oppfølgingen av elevenes ulike behov og et bredere faglig samarbeid hvor målet er at elevene opplever en mer helhetlig hverdag.

Vi strekker oss hele tiden etter at Grindbakken skole skal være et godt sted å lære og et trygt sted å være!