Strategisk plan

Les hele planen her: Strategisk plan 2021.pdf

Sammendrag av planen:

Den strategiske prosessen ved skolen henger tett sammen med skolens læringsresultater samt den støtte og faglige veiledning skolens ansatte får gjennom ulike tiltak og aktiviteter.
Det legges vekt på prosesser der skolens pedagogiske personale drøfter, modellerer og prøver ut den praksis som ligger til grunn for fagfornyelsen som trer i kraft høsten 2020.
En stor del av skolens utviklingsarbeid handler om innføringen av den nye lærerplanen. Denne legger blant annet vekt på samarbeid, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon.
Både ledelsen og øvrig personale har startet jobben med å bli kjent med den nye læreplanen, og i forlengelsen av dette vil vi gjennomføre forberedende tiltak slik at vi er klare til oppstarten av ny lærerplan høsten 2020.

Et av hovedmålene i strategisk plan er at eleven skal ha "Grunnleggende lese- skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet". For å komme dit vil vi legge vekt på tilpasset og variert undervisning. I dette arbeidet må vi ta i bruk ulike verktøy og vi ser behovet for å øke lærernes og elevenes ferdigheter i grunnleggende digital kompetanse, og starter derfor opp med iPad/læringsbrett til alle elevene fra skolestart høsten 2020. For å sikre at elevenes motivasjon for læring fortsetter å være høyt, vil vi etablere støttesystemer som fanger opp elever som er i ferd med å henge etter og som også gir utfordringer nok til de som trenger det. I denne prosessen vil et godt samarbeid mellom spesialpedagoger og kontaktlærere være avgjørende for opplevelsen av mestring og motivasjon.
Et annet prioritert område er samarbeidet mellom skole og AKS.
Vi ønsker et tettere samarbeid for oppfølgingen av elevenes ulike behov og et bredere faglig samarbeid hvor målet er at elevene opplever en mer helhetlig hverdag.
Elevundersøkelsen i høst viser god trivsel, lite mobbing og at de fleste elever opplever læringsmiljøet som trygt. Skolen jobber kontinuerlig med elevens psykososiale miljø gjennom tett oppfølging fra ledelsen, helsesykepleier, sosiallærer, PPT og AKS-leder.
For å følge med i utviklingen ønsker vi å styrke personalets kompetanse innenfor feltene livsmestring og psykisk helse.