Hovedseksjon

Læringsbrett

Programmering på nettbrett

Utdanningsdirektoratet (Udir) har i lang tid jobbet med å fornye alle lærerplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De har nå utarbeidet nye læreplaner (fagplaner) som skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Både ledelsen og øvrig personale ved Grindbakken skole har startet jobben med å implementere den nye læreplanen, og neste halvår gjennomfører vi tiltak som er en viktig del av de forberedelser vi må gjøre for å være klare til oppstart høsten 2020, når fagfornyelsen trer i kraft.

Læreplanene baserer seg på utredninger fra forskning om god læring og hva som skal være fremtidens kompetanse i samfunnet. De nye læreplanene legger mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere og  digitale ferdigheter skal nå være en integrert del av opplæringen i samtlige fag. Læreplanene vil naturlig nok være førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen.

I forbindelse med  innføring av fagfornyelsen har Grindbakken skole som mål å innføre læringsbrett 1:1, altså at alle elever disponerer sitt eget læringsbrett.

Dette gjør vi fordi

  • Fagfornyelsen krever nye og endrede læringsprosesser og arbeids-metoder med økt fokus på digitale ferdigheter
  • Tilpasset opplæring for alle elever og bedre inkludering av elever med spesialpedagogisk behov
  • Tilpasset  opplæring for elever med stort læringspotensiale
  • Større variasjon av undervisnings- og læringsmetoder
  • Lærere får mulighet til en bedre og tettere form for vurdering, veiledning av elever og samarbeid med foresatte
  • Det gir en bredere faglig kompetanse
  • Større muligheter for samhandling og samarbeid mellom elevene
  • Elevene skal kjenne til og lære om programmering/koding
  • Kildevurdering og digital dømmekraft er sentrale elementer i elevenes læring i mange fag